PtX

Synthetische brandstoffen zullen onmisbaar zijn voor een CO2-vrije toekomst!

 

PtX staat voor “Power-to-X”:

In het PtX-proces wordt elektriciteit uit windenergie, fotovoltaïsche energie en dergelijke gebruikt om waterstof te produceren, bijvoorbeeld door middel van elektrolyse, waarbij deze waterstof met behulp van koolstofdioxide (bijvoorbeeld door het opvangen van koolstof uit industriële uitlaatgassen, scheepsuitlaatgassen) in een syntheseproces (bijvoorbeeld Fischer-Tropsch) wordt omgezet in vloeibare brandstof zoals methaan.

Als dit proces wordt uitgevoerd met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, dan is het een “groen” PtX-proces dat kan worden gebruikt om “groene eLG” op te wekken.

 

Hoe belangrijk is PtX voor KR&P?

Bij biobrandstoffen moeten we afwegen of we gewassen moeten telen voor brandstof of voor voedsel.  Dit is niet het geval bij synthetische brandstoffen. PtX-brandstoffen kunnen ook worden geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen zonder de verwachte beperkingen van de hoeveelheid die we met biobrandstoffen hebben, vanwege een beperkt bebouwbaar areaal. Vanuit economisch oogpunt is het energieomzettingsproces in de internationale concurrentiestrijd een extra kostenfactor die meer algemeen aanvaardbaar kan worden gemaakt door de invoering van synthetische brandstoffen, aangezien we kunnen voortbouwen op de bestaande energie-infrastructuur.

 

Wat is belangrijk voor ons bij KR&P:

Klimaatverandering en de te verwachten gevolgen beperken onze handelswijze. Daarom denken we dat het bevorderlijk zou zijn om een pad te volgen dat niet alleen gebaseerd moet zijn op wat technologisch haalbaar is, maar op wat we kunnen bereiken met de middelen die we nu tot onze beschikking hebben.

Wij staan voor de enorme uitdaging om snel een praktisch onmogelijke taak te volbrengen door een evenwicht te vinden tussen politiek en inspanningen die technisch haalbaar en mogelijk zijn in de toekomst en die sociaal en politiek aanvaardbaar, wettelijk verplicht en economisch verantwoord zijn.

 

Koolstofdioxide (CO2-brandstoffen)

Koolstofdioxide kan dienen als koolstofbron voor de productie van vloeibare brandstoffen. Het gas dat wordt gegenereerd met behulp van CO₂ en H₂ kan door de Fischer-Tropsch-synthese worden gebruikt voor de productie van brandstoffen zoals benzine of diesel.

Methanol is van groot belang als bijproduct van synthesegas in de brandstofsector in de vorm van derivaten MTBE, dimethylcarbonaat (DMC) en dimethylether (DME).

Methanol met een octaangetal van 100 of dimethylcarbonaat (DMC) met een octaangetal van 110 zijn alternatieven voor benzine. Dimethylether (DME) met een cetaangetal van 55-60 is een alternatief voor diesel.

Ook hier hebben deze methoden alleen zin als er waterstof uit hernieuwbare energiebronnen wordt gebruikt

Zo kunnen synthetische brandstoffen benzine en diesel CO₂-neutraal maken en een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde.