Duits Centrum vor Geavanceerde Maritieme Technologie (Deutsches Zentrum Maritime Hochtechnologie (DZMH) )

Voorstel/plan voor een Duits Centrum voor Geavanceerde Maritieme Technologie (Deutsches Zentrum Maritime Hochtechnologie – (DZMH)) om alle kennis over klimaatneutraliteit te combineren.

De huidige klimaatnoodtoestand:
De verklaringen in openbare bronnen, waarvan de boodschap in het P2X Kopernikus-rapport wordt weergegeven, zijn als volgt samengevat:

Internationale en binnenlandse beleidsmakers proberen de gevolgen van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering in te dammen en hebben daarom doelstellingen vastgesteld die tegen 2050 moeten worden bereikt. De Duitse regering reageerde op de oproep tot een energieomslag door in 2016 een klimaatbeschermingsplan op te stellen met een missieverklaring om tegen 2050 de broeikasgasneutraliteit te bereiken.  In verband met het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met ten minste 40 procent zijn verminderd. Volgens het huidige prognoseverslag over de toekomstige ontwikkeling van de uitstoot van broeikasgassen zal deze doelstelling met de tot nu toe genomen maatregelen in 2020 niet worden bereikt. Met betrekking tot de huidige ontwikkeling van de uitstoot van broeikasgassen en het te verwachten tekort aan doelstellingen hebben de regeringspartijen in hun regeerakkoord van maart 2018 de intentie uitgesproken om de doelstelling voor 2020 zo snel mogelijk te bereiken.

In de sectoren elektriciteit, industrie, vervoer en warmte is met name in de elektriciteitssector sprake van een aanzienlijke toename van de regeneratieve energie die door windenergie en fotovoltaïsche energie wordt opgewekt. De in 2017 in de Duitse wet op de hernieuwbare energiebronnen (Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)) vastgelegde aftopping van groene stroom maakt het echter steeds moeilijker om windenergie in de onshore sector te voeden.

Als gevolg daarvan zijn tussen 2017 en 2019 bijna 40.000 banen in deze sector verloren gegaan. Het laatste trieste voorbeeld hiervan was het faillissement van windturbinefabrikant Senvion in september 2019.

Aangezien de industrie, het vervoer en de warmtesector eerder afhankelijk zijn van materiële energiebronnen dan van elektriciteit, zoekt de windenergiesector momenteel naar een uitweg door rechtstreeks waterstof op te wekken.  Dit werd bijzonder duidelijk verwoord op de windbeurs van Husum in september, onder andere in de toespraak van Daniel Günther, de staatspremier van Sleeswijk-Holstein, in verklaringen van de Minister van Milieu Jan Philipp Albrecht, en in podiumdiscussies.

ons voorstel is om een Duits Centrum voor Geavanceerde Maritieme Technologie op te richten (DZMH).
Onze experts stellen voor om een onafhankelijk instituut op te richten om deze taak uit te voeren. Dit instituut zou zich richten op de behandeling van uitlaatgassen van grote dieselmotoren, het genereren van groene waterstof en het creëren van “groene” synthetische brandstof. Het instituut zou zich ook bezighouden met de wettelijke vereisten van het beleid, de emissienormen en het zeerecht. Een belangrijke taak zou zijn het opleiden, instrueren en trainen van gekwalificeerd personeel en personeel bij rederijen en in de maritieme industrie.

Het instituut zou ook een competent aanspreekpunt zijn voor Duitse rederijen, met name voor vragen over de behoefte aan en het ontwerp van toekomstige tankers voor waterstof en koolstofdioxide.

  • Het beheer van deze taken vereist verschillende gespecialiseerde disciplines met de beste wetenschappelijke en technische kennis die met elkaar in wisselwerking staan en ideeën uitwisselen om gezamenlijke oplossingen te ontwikkelen.
  • Het doel van dit maritieme competentiecentrum is om onshore technologie beschikbaar te maken voor de offshore-sector.
  • Dit competentiecentrum moet zich in de eerste plaats richten op 3 proefprojecten die betrekking hebben op de productie van synthetische brandstoffen. De onderdelen van deze proefprojecten moeten zodanig worden opgewaardeerd dat ze door Duitse rederijen in de maritieme sector kunnen worden gebruikt. Deze technologie zou rederijen een voorsprong geven op internationale concurrenten.